Disclaimer

De volgende afgeschermde pagina’s van de website van Care Property Invest NV (de "Vennootschap") bevatten informatie met betrekking tot een beoogde transactie door de Vennootschap. Niets op deze website (of een website waarnaar deze website in hypertext is gelinkt) vormt een uitnodiging of aanbod om effecten te verwerven van de Vennootschap of een van haar dochterondernemingen. DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BESTEMD VOOR, EN MAG NIET BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN, PERSONEN DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA.

De volgende informatie mag alleen worden geraadpleegd door beleggers die daartoe toegang hebben volgens de geldende voorschriften. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als (noch zal er sprake zijn van) een openbaar aanbod of uitnodiging om over te gaan tot de verwerving van, of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap in, of ten aanzien van ingezetenen, inwoners of burgers van, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

De informatie op deze website en in de volgende informatie vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen of verkopen onwettig zijn. De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen ook niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of bij enige andere regelgevende instantie voor effecten van enige staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de Securities Act, of tenzij de transactie is vrijgesteld van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en enige toepasselijke effectenwetgeving van een staat. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten van Amerika.

Geen enkele informatie in de volgende informatie, of enige kopie daarvan, mag, direct of indirect, worden meegenomen of verzonden naar, of verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of dat enige registratie of vergunning binnen een dergelijk rechtsgebied zou vereisen.

Met betrekking tot elke andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België (elk een "Relevante Lidstaat") is de volgende informatie uitsluitend gericht tot en bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Lidstaat in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, en enige uitvoeringsmaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening").

In Zwitserland is de volgende informatie uitsluitend bestemd voor personen die overeenkomstig artikel 4 iuncto 36 van de Zwitserse wet op de financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018, zoals gewijzigd ("FinSA"), als "professionele cliënten" worden aangemerkt. Elke beleggingsactiviteit waarop de volgende informatie betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en wordt alleen uitgevoerd met dergelijke professionele cliënten. Elke persoon die niet zo’n professionele cliënt is, mag niet handelen of vertrouwen op de volgende informatie of de inhoud ervan. De verspreiding van de volgende informatie in andere rechtsgebieden kan bij wet beperkt zijn en personen die in het bezit komen van de volgende informatie dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven.

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie alleen bestemd voor "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, die tevens de hoedanigheid hebben van (i) personen met beroepservaring in aangelegenheden betreffende beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), (ii) zeer vermogende entiteiten, enz. die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van het Order, en iii) alle andere personen aan wie deze informatie anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld).

Beleggingsactiviteiten waarop de volgende informatie betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor en worden alleen verricht met dergelijke gekwalificeerde beleggers. Niemand die niet een dergelijke gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op de volgende informatie of de inhoud ervan.

Niet-naleving van deze bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig ander toepasselijk rechtsgebied. De verspreiding van informatie in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis nemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten deze beperkingen naleven.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie vooraf nagaan of deze toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze beperkingen door een persoon worden overtreden.

De Vennootschap heeft redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (anders dan informatie waartoe via een hyperlink toegang wordt verkregen) correct is op het moment van de laatste herziening van de website. De Vennootschap aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch enige aansprakelijkheid voor het bijwerken van de volgende informatie op deze website, en het is wel verstaan dat de Vennootschap de volgende informatie alleen zal bijwerken wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie op de website van de Vennootschap of in de volgende informatie mag niet worden opgevat als enige vorm van advies of aanbeveling, met inbegrip van maar niet beperkt tot beleggings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor een beslissing of handeling. Met name de feitelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van voorspellingen, toekomstgerichte verklaringen, meningen of verwachtingen die in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap worden geuit.

Door “ja, ik bevestig en verklaar” te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

 • (a) u bevestigt en verklaart dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en
 • (b) u bevestigt en verklaart dat
  • (i) u een in België gevestigde persoon bent;
  • (i) u een in België gevestigde persoon bent;
  • (ii) u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en deze informatie niet raadpleegt vanuit, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;
  • (iii) u woont niet in of bent geen inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België (behalve in verband met een eventuele onderhandse plaatsing, waarvoor u in die Relevante Lidstaat een gekwalificeerde belegger bent in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, en enige uitvoeringsmaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER);
  • (iv) u woont niet in of bent geen inwoner van Zwitserland (behalve in verband met een mogelijke onderhandse plaatsing, waarvoor u een "professionele cliënt" bent overeenkomstig artikel 4 iuncto 36 van de Zwitserse wet op de financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018, zoals gewijzigd);
  • (v) u woont niet in of bent geen inwoner van het Verenigd Koninkrijk (behalve in verband met een mogelijke onderhandse plaatsing, waarvoor u "gekwalificeerde beleggers" bent zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, die ook de hoedanigheid hebben van (i) een persoon met beroepservaring in aangelegenheden betreffende beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), (ii) een vermogende entiteit, enz. die valt onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van het Order, of (iii) een andere persoon aan wie de informatie anderszins rechtmatig mag worden verstrekt);
  • ((vii) u een persoon bent die deze informatie mag en mag ontvangen; en
  • (viii) in alle omstandigheden gaat u ermee akkoord geen informatie van deze website door te sturen of anderszins te verzenden aan personen die buiten België wonen of verblijven of die deze informatie niet mogen ontvangen of die anderszins de toepasselijke wet- en regelgeving zouden overtreden of registratie of licenties zouden vereisen.

KAPITAALVERHOGING

RIGHTS ISSUE – JANUARI 2023

Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal 110.966.496 EUR.

Prospectus

11 januari 2023 – Universeel Registratiedocument.

11 januari 2023 – Verrichtingsnota.

11 januari 2023 – Samenvatting.

Persberichten

11 januari 2023 – Persbericht launch (07.30 a.m.).

20 januari 2023 – Resultaten inschrijvingsperiode.

20 januari 2023 – Finale resultaten kapitaalverhoging.

24 januari 2023 – Nieuwe noemer na de kapitaalverhoging.

Presentaties

11 januari 2023 – Investor Presentation.

Aktes en verslagen

Inbreng in natura – 7 juli 2022

Verwerving van een groep van assistentiewoningen en een dienstencentrum in Haacht (BE) door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. € 13,92 miljoen.

Keuzedividend – mei/juni 2022.

Inbreng in natura – 17 november 2021

Verwerving van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Lier (BE) door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. € 26,53 miljoen.

Inbreng in natura – 20 januari 2021

Verwerving van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Attert (BE) door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. € 42,09 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Juni 2020

Kapitaalverhoging in geld via een versnelde private aanbieding van nieuwe aandelen binnen het toegestaan kapitaal met uitsluiting van voorkeurrecht en zonder onherleidbaar toewijzingsrecht door uitgifte van maximaal 2.191.821 nieuwe aandelen.

Keuzedividend – mei/juni 2020.

Inbreng in natura – 15 januari 2020

Verwerving van 2 woonzorgcentra met assistentiewoningen in Bergen en Bernissart door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €33,6 miljoen.

Keuzedividend – mei/juni 2019

Inbreng in natura – 3 april 2019

Verwerving van een woonzorgcentrum  te Genval via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €16,4 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Oktober 2017

Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 72.138.612,00.

Persberichten

Prospectus

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting en het registratiedocument gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument  en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en de Verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

12 oktober 2017- Samenvatting

12 oktober 2017- Verrichtingsnota

12 oktober 2017- Registratiedocument : Jaarlijks financieel verslag 2016

12 oktober 2017- Halfjaarlijks financieel verslag 2017, gepubliceerd op 7 september 2017

Presentatie

11 oktober 2017 – Roadshow presentation

Raad van Bestuur

15 maart 2017: Verwerving van een woonzorgcentrum met serviceflats te Watermaal Bosvoorde via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. 33,5 miljoen euro.

Kapitaalverhoging juni 2015

Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 40.260.453,75

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument en de Verrichtingsnota zijn beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Samenvatting.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Verrichtingsnota.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Registratiedocument (Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2014)

Kapitaalverhoging