Disclaimer

De volgende pagina’s van de website van Care Property Invest NV (de “Vennootschap”) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website gelinkt is) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen te verwerven van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR, EN MAG NIET TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN AAN, PERSONEN DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZWITSERLAND OF ZUID-AFRIKA.

De volgende informatie mag uitsluitend geraadpleegd worden door beleggers die toegang hebben tot deze informatie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze documenten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld een aanbod of een uitnodiging voor een aankoop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of ten aanzien van bewoners, inwoners of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied.

De informatie op deze website en de volgende informatie vormen geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke verkoop onwettig is. De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “US Securities Act”), of bij een andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika. Er zal geen aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de Securities Act, tenzij de transactie vrijgesteld is van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en alle toepasselijke nationale wetten met betrekking tot effecten.

Geen enkele informatie die vervat zit in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag direct of indirect worden meegenomen, verzonden of verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of waarvoor een registratie of vergunning binnen dat rechtsgebied vereist is. Het niet naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enige andere toepasselijke jurisdictie. De verspreiding van informatie in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap, kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die dergelijke informatie kennen en/of ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en zich aan die beperkingen houden.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (elk een "Relevante Staat") is de volgende informatie alleen gericht tot en is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van Verordening ((EU)) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke relevante implementatiemaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectusverordening”)) (“Gekwalificeerde beleggers”).

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de website van de Vennootschap en de volgende informatie mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) investerings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door “ja, ik bevestig en verklaar” te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

 • a. u bevestigt en verklaart dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en
 • b. u bevestigt en verklaart dat
  1. u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en deze informatie niet raadpleegt vanuit, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;
  2. u geen “US Person” bent (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act);
  3. u een gekwalificeerde belegger bent in de zin van de Prospectusverordening 2017/1129;
  4. u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;
  5. u een persoon bent aan wie het is toegestaan om deze informatie te ontvangen; en
  6. u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die deze informatie niet mag ontvangen zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te breken of de daarvoor vereiste registratie of licentie.

-v23062020-

KAPITAALVERHOGING

Inbreng in natura – 17 november 2021

Verwerving van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Lier (BE) door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. € 26,53 miljoen.

Inbreng in natura – 20 januari 2021

Verwerving van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Attert (BE) door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. € 42,09 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Juni 2020

Kapitaalverhoging in geld via een versnelde private aanbieding van nieuwe aandelen binnen het toegestaan kapitaal met uitsluiting van voorkeurrecht en zonder onherleidbaar toewijzingsrecht door uitgifte van maximaal 2.191.821 nieuwe aandelen.

Keuzedividend – mei/juni 2020.

Inbreng in natura – 15 januari 2020

Verwerving van 2 woonzorgcentra met assistentiewoningen in Bergen en Bernissart door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €33,6 miljoen.

Keuzedividend – mei/juni 2019

Inbreng in natura – 3 april 2019

Verwerving van een woonzorgcentrum  te Genval via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €16,4 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Oktober 2017

Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 72.138.612,00.

Persberichten

Prospectus

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting en het registratiedocument gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument  en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en de Verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

12 oktober 2017- Samenvatting

12 oktober 2017- Verrichtingsnota

12 oktober 2017- Registratiedocument : Jaarlijks financieel verslag 2016

12 oktober 2017- Halfjaarlijks financieel verslag 2017, gepubliceerd op 7 september 2017

Presentatie

11 oktober 2017 – Roadshow presentation

Raad van Bestuur

15 maart 2017: Verwerving van een woonzorgcentrum met serviceflats te Watermaal Bosvoorde via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. 33,5 miljoen euro.

Kapitaalverhoging juni 2015

Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 40.260.453,75

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument en de Verrichtingsnota zijn beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Samenvatting.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Verrichtingsnota.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Registratiedocument (Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2014)

Kapitaalverhoging