COVID-19

COVID-19 EN DE VERWACHTE IMPACT HIERVAN OP CARE PROPERTY INVEST

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de maatregelen om het virus in te dijken, kunnen mogelijks een impact hebben op de financiële prestaties van 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva op middellange termijn. Hiermee gepaard gaand is het mogelijk dat de Vennootschap aanpassingen van materieel belang dient op te nemen in haar cijfers gedurende het boekjaar 2020.

1.IMPACT OP DE STAAT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT

1.1 Huurinkomsten

De volledige portefeuille, gemeten aan reële waarde, bestaat uit zorgvastgoed gelegen in België (90%) en Nederland (10%).

Ondanks de toepassing van bijkomende maatregelen ter bestrijding van het COVID-19-virus blijven de woonzorgcentra en serviceflats/assistentiewoningen diensten verstrekken en betalen zij aan Care Property Invest de contractueel verschuldigde huur of canon. Care Property Invest treedt in frequente dialoog met de exploitanten en wordt ook spontaan geïnformeerd over de impact van de COVID-19 crisis. Voor woonzorgcentra werd er door de Vlaamse overheid een steunpakket uitgewerkt ter bestrijding van de impact van een verhoogde leegstand of bijkomende kosten voor de aankoop van beschermend materiaal bij de operatoren. Ook in Nederland werden gelijkaardige maatregelen genomen. Voor de serviceflats van de historische portefeuille, die een kleine helft van de huurinkomsten van Care Property Invest betreft, voorziet de Vennootschap een beperktere impact.

Care Property Invest heeft op dit ogenblik geen enkele achterstand inzake contractueel verschuldigde huurgelden die te wijten zijn aan de COVID-19-crisis, noch enige huurvrije periode of huurvermindering toegekend aan haar huurders, net omwille van deze doorlopende activiteiten.

1.2 Winst en dividend per aandeel

Ondanks de uitbraak van het virus, verhoogt Care Property Invest de guidance die zij gegeven heeft voor de aangepaste EPRA -winst per aandeel (€ 0,96) (i.p.v. (€0,93)) in het persbericht dat gepubliceerd werd op 18 maart 2020 voor boekjaar 2020. Het dividend blijft onveranderd op €0,80. De Vennootschap herinnert eraan dat het dividend over boekjaar 2020 gesplitst
is in 2 coupons: coupon nr. 12 (dat een bedrag van € 0,32 vertegenwoordigt) en coupon nr. 13 (dat een bedrag van €0,58 vertegenwoordigt).

2. IMPACT OP DE BALANS

2.1 Waardering van de vastgoedportefeuille

De waarderingsverslagen van de externe onafhankelijke waarderingsdeskundigen over het tweede kwartaal met betrekking tot de volledige portefeuille aan vastgoedbeleggingen tonen een globale opwaartse trend. Van een afwaardering op de portefeuille aan vastgoedbeleggingen ten gevolge van de COVID-19-crisis is dus ook in het tweede kwartaal allerminst sprake. Anderzijds vermeldt het verslag van de onafhankelijke waarderingsdeskundige dat deze werd opgesteld rekening houdend met de ‘materiële waarderingsonzekerheid’, zoals bepaald door de RICS – normen (VPS3 en VPGA 10 van RICS Red Book Global).

2.2 Schuldgraad

Op 30 juni 2020 bedroeg de schuldgraad van Care Property Invest 47,36%. De beschikbare ruimte tot een schuldgraad van 60%, dewelke Care Property Invest heeft afgesproken met haar kredietverstrekkers in convenanten als maximale schuldgraad, bedraagt € 232,5 miljoen. Het bedrag aan hoofdsom van kredieten dat in de tweede helft van 2020 nog dient terugbetaald te worden, bedraagt slechts € 51,5 miljoen waarvan € 2,3 miljoen daadwerkelijk dient terugbetaald te worden en het overige op verzoek van de Vennootschap kan doorgerold worden.

Care Property Invest heeft een MTN-programma van € 200 miljoen. Op 30 juni 2020 had Care Property Invest € 98,7 miljoen uitstaan als commercial paper dewelke voor meer dan 100% was ingedekt door specifieke, bijbehorende back-uplijnen. Care Property Invest wenst erop te wijzen dat zij nog steeds commercial paper kan doorrollen aan de gebruikelijke marges.

Care Property Invest beschikt op 30 juni 2020 over ca. € 200 miljoen aan bevestigde niet-opgenomen kredietlijnen en liquide middelen. Dat Care Property Invest nog steeds toegang krijgt tot bijkomende kredietfaciliteiten, bewijst het vertrouwen dat kredietverstrekkers hebben in Care Property Invest, haar activiteiten en haar management.

2.3 Ontwikkelingen opgenomen op de balans

De ontwikkelingspipeline van de Vennootschap betreft enkel projecten in Nederland.

De bouwactiviteiten werden in Nederland sinds de uitbraak voortgezet met respect voor de maatregelen die door de Nederlandse overheid werden opgelegd ter indijking van het COVID-19-virus. De opgelopen vertraging die specifiek veroorzaakt wordt door de COVID-19-crisis blijft moeilijk te kwantificeren maar lijkt eerder beperkt te zijn.

De Raad van Bestuur is van mening dat de belangrijkste risicofactoren die vermeld staan op bladzijde 6 t.e.m. 21 van het universeel registratiedocument – Jaarlijks Financieel Verslag 2019 van toepassing blijven gedurende de overige maanden van 2020.

covid-19

FAQ

COVID-19