Care Property Invest, c’est qui ?

Care Property Invest est la nouvelle dénomination sociale de la société Serviceflats Invest. L’assemblée générale extraordinaire de 19 mars 2014 a (entre autres) approuvé ce changement de nom.

Depuis le 25 novembre 2014, Care Property Invest a le statut d’une société Immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge.

Que sont devenues mes actions Serviceflats Invest ?

Depuis le 24 mars 2014, Chaque action « Serviceflats Invest » est automatiquement représentée par 1000 actions « Care Property Invest ».
Au 19 mars 2014, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé, outre le changement de nom à Care Property Invest, également le fractionnement d’une action en mille (1 000) actions.

Chaque action de la société, coupon n° 18 et suivants attachés, est représentée à partir du 24 mars 2014, par 1 000 actions Care Property Invest coupon n° 1 attaché (au 24/03/2014 : 10 210 000 actions (fractionnées)). Les actions fractionnées gardent les mêmes droits qu’auparavant, mais par action fractionnée au prorata de 1/1 000 de celle-ci. Par conséquent, le fractionnement d’actions est complètement neutre et la position des actionnaires ne sera absolument pas diluée. Le fractionnement d’actions facilite la liquidité de l’action, ainsi que son accessibilité et attractivité. (plus particulièrement pour les actionnaires privés), ce qui est d’importance pour la société et ses actionnaires).

Pour plus d’information: Assemblée générale

Comment est-ce que je deviens actionnaire de Care Property Invest ?

Les actions ordinaires de Care Property Invest sont cotées sur le marché continu d’Euronext Bruxelles et peuvent être achetées en donnant un ordre en Bourse.

Le cours de Bourse actuel, peut être retrouvé sur le site web de Nyse Euronext Bruxelles, sous le nouvel dénominateur Care Property Inv. Code ISIN BE BE0974273055 (CPINV).
https://europeanequities.nyx.com/products/equities/BE0974273055-XBRU/quotes

Historique des dividendes versés

Exercice Exprimé en montant nominal brut (net*), par action Rendement brut (net)(*) en % par rapport au prix d’émission (5.949,44 € ou 5,95 € après le fractionnement d’actions du 24/03/2014)
1996 339,12 € 6,22 %
1997 338,37 € 5,40 %
1998 299,16 € 5,03 %
1999 304,61 € 5,12 %
2000 354,66 € 5,96 %
2001 388,61 € 6,53 %
2002 411,76 € 6,92 %
2003 458,14 € 7,70 %
2004 471,97 € 7,93 %
200 475,70 € 8,00 %
2006 485,00 € 8,15 %
2 490,00 € 8,24 %
20 505,00 € 8,49 %
2009 505,00 € 8,49 %
2010 505,00 € 8,49 %
2011 505,00 € 8,49 %
2012 550,00  €(467,50 €) 9,24 % (7,86 %)
2013 (**) 0,63  €(0,54 €) 10,59 % (9,00 %)
2014 (**) 0,63  €(0,54 €) 10,59 % (9,00 %)
2015 (**) 0,63  €(0,54 €) acomptes sur dividendes 21/12/2015 (***) 10,59 % (9,00 %)
2016 (**) 0,63 €(0,54 €) 10,59 % (9,00 %)

(*) À partir du 1 janvier 2013, ce dividende a été soumis à un taux de précompte mobilier de 15%.

(**) Après le fractionnement d’actions de 30/11/2014

(***) Voir le communiqué de presse de 30/11/2015 (acomptes sur dividendes)

Quand est-ce que l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a lieu ?

Chaque troisième mercredi du mois de mai : 20/05/2015, 18/05/2016, …

Taux fiscal avantageux ?

Les dividendes de Care Property Invest (auparavant Serviceflats Invest) sont soumis à un taux de précompte mobilier de 15, au lieu du taux uniforme de 27%.

Welke kredietinstellingen zijn bevoegd om het attest dienstig voor de vrijstelling successierechten af te leveren en wat is de inhoud van dit attest?

Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Petercam en VDK Spaarbank zijn krachtens een daartoe afgesloten overeenkomst gemachtigd om bedoeld attest af te leveren. Dit attest dient door de bankinstelling opgemaakt te worden op een wijze die conform is aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma’s van serviceflats, gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting. De volledige tekst van deze besluiten vindt u in dit document.
Update: Uittreksel Vlaamse Codex Fiscaliteit – art. 2.7.6.0.1.

Voorbeeld van attest.

Dien ik de ontvangen dividenden van het aandeel Care Property Invest fiscaal aan te geven als roerende inkomsten?

Neen, aangezien de inhouding roerende voorheffing op dividenden toegekend na 1 januari 2013 bevrijdend is, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen er niet toe gehouden deze inkomsten te vermelden in hun jaarlijkse aangifte.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van vrijstelling van successierechten?

Voor de nalatenschappen die openvallen in het Vlaamse Gewest wordt een vrijstelling van successierechten verleend, mits voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

De vrijstelling van successierechten is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

 • De houder van de aandelen moet in het bezit zijn gekomen van de aandelen uiterlijk in het jaar 2005.
 • De aandelen moeten op datum van het overlijden minimaal 5 jaar eigendom zijn van de houder.
 • Op straffe van verval zal de vrijstelling slechts effectief bekomen worden voor zover
  • de aandelen worden vermeld in de aangifte van de nalatenschap;
  • uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht wordt;
  • een geldig attest (door daartoe bevoegde kredietinstelling ten bewijze van het voldaan zijn van alle voorwaarden) bij de aangifte wordt gevoegd.

Het desbetreffende uittreksel uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.6.0.1) vindt u in dit document.

Dien ik aandelen van Care Property Invest te hebben om een serviceflat gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) te kunnen bewonen?

Neen: iedereen kan zich opgeven bij de uitbater (OCMW of vzw) met verzoek opgenomen te worden op de wachtlijst waarvan de volgorde bepaald wordt door het reglement vastgesteld door de uitbater  (bv. inwoners eigen gemeente hebben voorrang op niet-inwoners, 75-plussers hebben voorrang op jongere senioren). Care Property Invest kan terzake niet tussenkomen en de toewijzing van flats gebeurt volledig autonoom door de uitbaters. Eén uitzondering op deze regel: aandeelhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen genieten een woonvoorrangrecht : zie volgende vraag.

Wat houdt het woonvoorrangrecht in dat verbonden is aan het bezit van 10.000 aandelen Care Property Invest (voor de aandelensplitsing van 24/3/2014 10 aandelen Serviceflats)?

Dit recht houdt in dat (mits het voldoen aan alle voorwaarden) de aandeelhouder de voorrang inneemt op de wachtlijst van een door hem aangeduid project van serviceflats aan een maximale dagprijs van € 23,48 (indexatie berekend tot en met september 2017). Indien de gebruikelijke dagprijs welke wordt bepaald door de uitbater hoger ligt dan de maximale dagprijs voor woonvoorranggerechtigden, wordt dit verschil door Care Property Invest bijgepast.

Wat zijn de modaliteiten verbonden aan het woonvoorrangrecht?

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in dit document: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest.

Opmerking: De aandelensplitsing goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014 is neutraal voor het woonvoorrangrecht. De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze werden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo bedraagt het aantal aandelen om na de voltooiing van de aandelensplitsing (op 24 maart 2014) van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), thans 10.000 aandelen.

Wanneer kan ik als aandeelhouder het woonvoorrangrecht uitoefenen?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per 10.000 aandelen Care Property Invest (*)
 • de 10.000 aandelen moeten minimaal 5 jaren in eigendom zijn en gedurende verblijf in eigendom blijven
 • 75 jaar zijn

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in hier:
Modaliteiten Woonvoorrangrecht

(*) De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze zullen worden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo zal het relevante aantal aandelen om na de aandelensplitsing van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), 10.000 aandelen bedragen, om zodoende de splitsingsratio te reflecteren. (De buitengewone algemene vergadering keurde op 19 maart 2014 de aandelensplitsing goed.  Meer info met betrekking tot de aandelensplitsing vindt u in het document « Informatiebulletin » en in de rubriek Investeren – Algemene Vergadering – BAV 19.03.2014.)

Welke diensten zijn inbegrepen in de maximale dagprijs die woonvoorranggerechtigde aandeelhouders betalen?

In de dagprijs zijn de vaste diensten inbegrepen:

 • de oproepmogelijkheid tot hulpverlening 24 uren op 24 ;
 • de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen, daken) en van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, ontspanningsruimte, enz) binnen het gebouw;
 • het onderhoud van de technische installaties en de beplantingen ;
 • de brandverzekering van het volledige serviceflatgebouw (niet de inboedel);
 • de aansluiting op de nutsvoorzieningen, behalve telefoon/tv.

De facultatieve diensten die ook dienen aangeboden te worden door de uitbater zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk en volgens levering en toepasselijke prijsberekening aan de bewoners worden doorgerekend:

 • een (warme) maaltijd per dag;
 • de brandverzekering van de inboedel van de serviceflats;
 • poetsdienst;
 • organisatie tijdelijke verpleging aan huis, gezins- en bejaardenhulp, en paramedische verzorging.

De reële dagprijs kan ook nog andere diensten bevatten, bv. waterverbruik, welke kost dan door de woonvoorranggerechtigde afzonderlijk dient betaald te worden.

Wat gebeurt er met de partner als de rechthebbende van het woonvoorrangrecht naar een rusthuis verhuist of overlijdt?

De partner kan in dat geval blijven wonen in de serviceflats zelfs als zij of hij geen 75 jaar oud is.

Waar liggen de projecten gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) en wie baat ze uit?

Zie het onderdeel « Onze projecten » op deze website.

Waar vind ik een overzicht van alle erkende serviceflats in mijn buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest)?

klik hier http://www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats-en-groepen-voor-assistentiewoningen

Hoe wordt het woonvoorrangrecht concreet uitgeoefend?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per aangetekend schrijven aan Care Property Invest nv, Horstebaan 3, 2900 Schoten, mits voorlegging van een aantal documenten ten bewijze dat men voldoet aan de voorwaarden voor het woonvoorrangrecht.

Een modelbrief en typeformulieren om een volledig dossier samen te stellen vindt u in hier: Aanvraag woonvoorrangrecht en bijlagen.  Gelieve de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Deze worden vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag krijgt u hiervan per brief bevestiging en verdere instructies voor het verloop van de procedure.

 • binnen de maand na ontvangst van dit schrijven bezorgt Care Property Invest een lijst met de gerealiseerde projecten
 • aandeelhouder deelt voorkeurlijst mee
 • de eerst vrijkomende serviceflat van de voorkeurlijst wordt aangeboden aan de aandeelhouder
 • het aanbod dient binnen de maand aanvaard te worden

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest

Inlichtingen omtrent het woonvoorrangrecht kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de vennootschap (tel. 03/222.94.94).

Waar vind ik een overzicht van alle erkende serviceflats in mijn buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest)?
Hoe kwam de samenwerking met de zorgverleners (OCMW of vzw) binnen het investeringsprogramma van 2000 flats tot stand?

Binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, dat nu is afgerond, werden projecten van serviceflats opgericht voor OCMW’s en sociale vzw’s waarbij de samenwerking met de vennootschap werd vastgelegd in een overeenkomst van onroerende leasing.  De leasing is gebaseerd op een erfpacht op het gebouw welke ingaat nadat het project gerealiseerd is op het perceel dat door het OCMW of de vzw ter beschikking werd gesteld aan Care Property Invest (het vroegere Serviceflats Invest) via een recht van opstal.  Het OCMW (of eventueel de gemeente) of de vzw is eigenaar of erfpachter van een perceel bouwgrond en verleent een recht van opstal aan Care Property Invest gedurende 30 jaar. Na afloop van de 30-jarige periode is het OCMW of de vzw een eindeopstalvergoeding verschuldigd aan Care Property Invest welke gelijk is aan het nominale bedrag van de investeringskost opdat het OCMW of de vzw eigenaar zou worden van de flats. Het bedrag van de eindeopstalvergoeding wordt niet herzien, noch geïndexeerd. Deze vergoeding vertegenwoordigt de terugbetaling van het kapitaal dat door Care Property Invest werd geïnvesteerd. Na oplevering van het serviceflatgebouw gaat een erfpachtperiode in van 27 jaar gedurende dewelke het OCMW of de vzw het volle genot heeft van het gebouw en volledig instaat voor de uitbating ervan als serviceflatgebouw en dit tegen betaling van een maandelijkse canon per flat. De canon vertegenwoordigt de rentevergoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal en wordt jaarlijks geïndexeerd. Gedurende de overbruggingstijd na het eindigen van de erfpachtperiode tot aan het einde van het 30-jarig recht van opstal loopt een huurovereenkomst gedurende dewelke het OCMW of de vzw een vergoeding verschuldigd is conform de alsdan geldende marktrentevoeten.

Worden er subsidies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap?

Het OCMW of de vzw die met de vennootschap een project van serviceflats liet oprichten binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, ontvangt daardoor vanwege de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van € 961,83 per flat en per jaar, en dit gedurende 18 jaar vanaf het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning van de serviceflats (deze subsidie is opgenomen in de Algemene Overeenkomst tussen de vennootschap en de Vlaamse Regering ingevolge het subsidiebesluit van 3 mei 1995 en gewijzigd en vervolledigd door het subsidiebesluit van 30 november 2001). Voor leasingovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2007 zullen de initiatiefnemers gedurende 18 jaren een jaarlijkse subsidie van € 1.140,43 ontvangen. (principieel besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, vastgelegd in het addendum aan voormelde Algemene Overeenkomst ondertekend op 22 juli 2008).

De Vlaamse Regering heeft tot op heden na het bereiken van 2.000 flats geen verdere subsidiëring in het vooruitzicht gesteld.

FAQ