Disclaimer

De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Care Property Invest NV (de “Vennootschap”) bevatten informatie met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door de Vennootschap (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België – met betrekking tot een kapitaalverhoging overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving) (de “Aanbiedingsinformatie”), die enkel een openbare aanbieding in België uitmaakt.


GEEN PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN, ZWITSERLAND OF ZUID-AFRIKA MAG ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DEZE WEBSITE.


De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de relevante regelgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen op het internet van Aanbiedingsinformatie – die enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig ander rechtsgebied dan België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.


De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt geen aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap, noch een aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied (behalve in het kader van een mogelijke private plaatsing van scrips aan institutionele investeerders in Zwitserland). De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld. De aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten en scrips van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en deze aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten en scrips mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. De Vennootschap is niet voornemens een aanbieding van of uitnodiging tot inschrijving op haar effecten te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of Zuid-Afrika, of dit te doen aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of Zuid-Afrika (behalve in het kader van een mogelijke private plaatsing van scrips aan institutionele investeerders in Zwitserland). Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap, noch een kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of Zuid-Afrika, of elders buiten België (behalve in het kader van een mogelijke private plaatsing van scrips aan institutionele investeerders in Zwitserland). Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland Zuid-Afrika of andere rechtsgebieden. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden.


Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op deze website mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie.


Door te klikken op onderstaande link, die u toegang verschaft tot de elektronische versie van de Aanbiedingsinformatie,


 • (a) bevestigt en verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande waarschuwingen en beperkingen, deze te begrijpen en deze te zullen respecteren, en
 • (b) bevestigt en verklaart u dat
  1. u zich in België bevindt;
  2. niet gedomicilieerd of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika en deze informatie niet consulteert vanuit de Verenigde Staten van Amerika;
  3. u niet verblijft in Australië of Canada;
  4. u niet verblijft of woonachtig bent in Japan;
  5. u niet verblijft of woonachtig bent in Zwitserland (behalve indien u de Aanbiedingsinformatie wenst te consulteren in het kader van een mogelijke private plaatsing van scrips aan institutionele investeerders in Zwitserland);
  6. u niet verblijft, woonachtig bent, of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegelaten;
  7. geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen; en
  8. in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is of die deze informatie niet mag ontvangen.

KAPITAALVERHOGING

Inbreng in natura – 15 januari 2020

Verwerving van 2 woonzorgcentra met assistentiewoningen in Bergen en Bernissart door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €33,6 miljoen.

Keuzedividend – mei/juni 2019

Inbreng in natura – 3 april 2019

Verwerving van een woonzorgcentrum  te Genval via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €16,4 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Oktober 2017

Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 72.138.612,00.

Persberichten

Prospectus

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting en het registratiedocument gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument  en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en de Verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

12 oktober 2017- Samenvatting

12 oktober 2017- Verrichtingsnota

12 oktober 2017- Registratiedocument : Jaarlijks financieel verslag 2016

12 oktober 2017- Halfjaarlijks financieel verslag 2017, gepubliceerd op 7 september 2017

Presentatie

11 oktober 2017 – Roadshow presentation

Raad van Bestuur

15 maart 2017: Verwerving van een woonzorgcentrum met serviceflats te Watermaal Bosvoorde via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. 33,5 miljoen euro.

Kapitaalverhoging juni 2015

Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 40.260.453,75

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument en de Verrichtingsnota zijn beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Samenvatting.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Verrichtingsnota.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Registratiedocument (Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2014)

Kapitaalverhoging