Welke kredietinstellingen zijn bevoegd om het attest dienstig voor de vrijstelling successierechten af te leveren en wat is de inhoud van dit attest?

Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Petercam en VDK Spaarbank zijn krachtens een daartoe afgesloten overeenkomst gemachtigd om bedoeld attest af te leveren. Dit attest dient door de bankinstelling opgemaakt te worden op een wijze die conform is aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma’s van serviceflats, gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting. De volledige tekst van deze besluiten vindt u in dit document.
Update: Uittreksel Vlaamse Codex Fiscaliteit – art. 2.7.6.0.1.

Voorbeeld van attest.